Inloggen

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling

Het opleidingsaanbod van het LOCK richt zich op de intersectorale aanpak van kindermishandeling en scholing in diagnostiek en behandeling. We bieden opleidingen, methodiektrainingen, studiedagen, symposia en lezingen voor professionals die werken met kinderen en gezinnen.
LEES MEER OVER VISIE VAN HET LOCK

Workshops congres Trauma en Veerkracht

Congres Trauma en Veerkracht
20 november 2017 | Cursus en vergadercentrum Domstad

Hieronder vindt u een overzicht van de workshops die u kunt volgen tijdens het vierde LOCK congres.
Voor meer informatie over het plenaire programma klik hier.

1. Traumasensitief werken in gezinsvervangende woonsituaties door Flora van Grinsven
In 2015 heeft Flora i.s.m. Josine Holdorp (NJI) de publicatie “Trauma-georiënteerde hulp voor kinderen met complex trauma in gezinsvervangende woonsituaties” geschreven. Flora is een groot voorstander van een intensieve samenwerking tussen de mensen die om het kind heen staan in het dagelijks leven (pleegzorg, gezinshuizen, residentiële woonvormen) en psychotherapeuten omdat therapie bij complex trauma intensief en ingewikkeld is en een geïntegreerde aanpak onontbeerlijk is om het kind te helpen. Bij de workshop zal op interactieve wijze over deze samenwerking gesproken worden.

Flora van Grinsven werkt bij het Kinder- en Jeugdtraumacentrum (KJTC) in Haarlem en is een ervaren behandelaar van getraumatiseerde kinderen en hun families.

Klik hier voor de handout

2. ‘EMDR: Alles wat je altijd al wilde weten, maar nooit hebt durven vragen’, hoe EMDR veerkracht kan versterken door Sanne Lania
EMDR is hot! In tijdschriften en andere media hoor en lees je tegenwoordig vaak over EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Maar hoe gaat dat nu precies in z’n werk? Voor welke klachten kan EMDR worden ingezet? Vergroot je de veerkracht met EMDR of hebben kinderen veerkracht nodig voordat ze starten met EMDR? Wat hebben kinderen nodig van hun omgeving tijdens de EMDR-behandeling?
Deze workshop is gericht op jeugdhulpverleners en behandelaren die zelf geen EMDR toepassen, maar wel cliënten hebben die deze behandeling krijgen of gewoon meer willen weten over deze vorm van behandeling. Aan de hand van casuïstiek worden de deelnemers meegenomen in wat er nodig is om de traumaverwerking (middels EMDR) te optimaliseren en daardoor de veerkracht van (chronisch) getraumatiseerde kinderen en hun ouders te herstellen en te verbeteren.

Sanne Lania werkt als GZ-psycholoog, Orthopedagoog Generalist, EMDR practitioner en Cognitief Gedragstherapeut bij Kinder- en Jeugdtraumacentrum te Haarlem.

Klik hier voor de handout

3. De kracht van een kalm brein in de communicatie met ouders en kinderen door Judith Yntema
In deze workshop zal worden stilgestaan bij de noodzaak van een kalm brein in de communicatie tussen ouders en hulpverleners, ouders onderling en ouders en hun kinderen. Verschillende gesprekstechnieken en interventies uit de GGZ zullen hierbij op een interactieve manier aan bod komen. Er zal uitleg worden gegeven over verschillende destructieve interactiepatronen en cognitieve blokkades en hoe deze te doorbreken om te kunnen komen tot een communicatie vanuit een kalm brein. De kracht van een kalm brein is indrukwekkend!

Judith Yntema is als GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut, freelance docent en projustitia rapporteur werkzaam vanuit haar eigen praktijk, Familysupporters en het Psychodiagnostisch Centrum Amsterdam.

4. De impact van huiselijk geweld op kinderen door Margreet Visser
Uit onderzoek is gebleken dat de helft van de kinderen waarvan de ouders verwikkeld zijn in een vechtscheiding, of hoog-conflict scheiding, risico lopen op een posttraumatische stressstoornis. Ook bij de ouders speelt veel relationele pijn, waardoor ouders blijven hangen in wrok en wraakzucht. Ontwikkeling stopt, de tijd staat stil. Relaties raken bevroren. Alle betrokkenen raken gevangen in deze gestolde tijd. Ouders, kinderen en hun sociale netwerk kunnen erin verstrikt raken. Juist het sociale netwerk blijkt essentieel om te komen tot verzoening en vergeving. Met gegevens uit onderzoek en beeldmateriaal uit de interventie Kinderen uit de Knel laat Margreet Visser zien hoe om te gaan met de stress en de pijn en hoe te komen tot vergeving en verzoening.

Margreet Visser is klinisch psycholoog en onderzoeker bij het Kinder- en Jeugdtraumacentrum Haarlem. Margreet heeft haar hele carrière gewerkt met mensen die in hun kindertijd getraumatiseerd zijn geraakt. Daar waar het behandelaanbod onvoldoende is ontwikkeld of onvoldoende is onderzocht, zoekt zij naar mogelijkheden en oplossingen voor nieuwe methodieken, of verbeteringen in het bestaande aanbod. Zij is werkzaam als psychotherapeut, cognitief gedragstherapeut en onderzoeker. Samen met het team van het KJTC heeft zij onder andere de HORIZON methodiek bij Ruzie en Geweld in het Gezin uitgewerkt en gepubliceerd en met het Lorentzhuis de methodiek Kinderen uit de Knel, een interventie voor gezinnen verwikkeld in een vechtscheiding.

5. Onderzoek ‘Ik heb al veel meegemaakt’ door Remy Vink van TNO, Marly van Oirschot en jongeren van de Augeo Jongerentaskforce
In Nederland maken veel kinderen thuis ingrijpende gebeurtenissen (ACE: Adverse Childhood Experience) mee: zij groeien op bij een ouder met ernstige verslavings- of psychische problemen, hun ouders gaan met veel ruzie en geweld uit elkaar of zij worden structureel geslagen, verwaarloosd of misbruikt. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Ik heb al veel meegemaakt’ dat TNO in opdracht van de Augeo Jongerentaskforce uitvoerde. Bijna de helft van de 11- en 12-jarige kinderen bleek tenminste één ingrijpende ervaring te hebben en ruim een kwart van de kinderen rapporteerde een vorm van kindermishandeling te (hebben) ervaren. We concludeerden ook dat kinderen in staat én bereid zijn te vertellen over hun thuissituatie, mits volwassenen de juiste vragen stellen.

In deze workshop presenteren we de uitkomsten van het onderzoek. Daarna gaan we met elkaar in gesprek over wat kinderen met ingrijpende ervaringen nodig hebben en hoe je als professional de betrouwbare volwassene kunt zijn die hét verschil maakt in het leven van een kind. De Augeo Jongerentaskforce wil dat jongeren mee kunnen praten over alles wat hen op dit gebied aangaat. Vanuit de eigen ervaring met mishandeling, verwaarlozing, vechtscheiding, ouders met psychische- of verslavingsproblemen, of een vlucht-verleden, halen zij actief de stem van mede-jongeren op om deze door te geven aan iedereen die is betrokken bij het welzijn van kinderen.

Remy Vink is socioloog en onderzoeker bij TNO Child Health en o.a. auteur van de richtlijnen kindermishandeling voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdgezondheidszorg.
Marly van Oirschot is begeleider van de Augeo Jongerentaskforce.

6. Sherborne Samenspel: veerkracht versterken door lichaamsgericht werken door Stefanie van Ruijven & Lonneke van Elburg

Sherborne Samenspel is een methode die zowel in de stabiliserende als behandelfase kan worden ingezet, met als doel stressreductie en versterken van de hechting. Het kind doet via bewegingsspel steunende en koesterende ervaringen op. En leert ook de eigen kracht te ontwikkelen en inzetten, op een gezonde manier. Daar waar praten of een gedragsmatige aanpak niet lijkt te werken, kan deze speelse methode een systeem letterlijk opnieuw in beweging brengen. Sherborne Samenspel is zowel toepasbaar in het (pleeg)gezin, als op de leefgroep of in de klas.
In deze workshop ga je zelf het effect en het plezier ervaren van bewegingsspel. Daarnaast zullen we enkele videobeelden van sessies laten zien. We hopen jullie een beeld van Sherborne Samenspel te geven, maar zeker ook een paar eenvoudige tools, waarmee je meteen in de praktijk aan de slag kunt.

Stefanie van Ruijven en Lonneke van Elburg zijn de drijvende krachten achter Hechter!.
Hechter! biedt trainingen aan professionals in zorg en onderwijs, op het gebied van trauma en hechting, met als specialisatie lichaamsgericht werk.

7. ‘En nu ik…’, trauma’s verwerken in de kindergroep van de vrouwenopvang door Chantal Holland en Linda Morren
‘En nu ik…!’ is een programma dat zich richt op kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld. Wat zijn de effectieve bestanddelen van dit programma voor kinderen en hun ouders? Hoe worden ze versterkt in hun veerkracht?
Deze energieke workshop is gevuld met handige tips & tricks in het laagdrempelig bespreken van huiselijk geweld (met kinderen en volwassenen), succeservaringen en afwisseling.

Chantal Holland en Linda Morren zijn beide werkzaam bij Blijf Groep en geruime tijd trainers van ‘En nu ik…!’, ‘Kan iemand mij horen?’ (de tienergroep) en lotgenotengroepen ‘Je bent niet de enige’. Tevens trainen zij met veel plezier en enthousiasme professionals in het bespreekbaar maken van huiselijk geweld.

Klik hier voor de handout

8. Veerkracht versterken in GGZ gezinsbehandeling bij Yulius door Marco Koper en Corine Rijnberk
Yulius Gezinspsychiatrie biedt al ruim 30 jaar behandeling aan multi-stress gezinnen die niet ingebed zijn geraakt in onze maatschappij. Bij deze gezinnen is sprake van psychiatrische problematiek bij één of meerdere gezinsleden en problemen op meerdere terreinen: (kinder-)mishandeling, financiën, (transgenerationeel) trauma. In de behandeling worden elementen uit psychotherapie, kinder- en jeugd- en volwassenpsychiatrie, systeemtherapie, speltherapie en orthopedagogiek geïntegreerd waardoor complexe psychiatrische, relationele, opvoed- en psychosociale problemen integraal kunnen worden opgepakt en duurzame zorg kan worden verleend aan gezinnen die in eerdere hulpverlening zijn vastgelopen.
In deze workshop wordt:inzicht verworven in de unieke methodiek van de afdeling gezinspsychiatrie;
– inzicht gegeven in de effecten van deze methodiek op functioneren van gezinnen;
– inzicht verworven in de vaardigheden m.b.t. zelfreflectie en contact die behandelaren nodig hebben bij de behandeling van deze gezinnen;
– kennis gemaakt met een ‘andere taal’ voor deze machteloze gezinnen om verandering op gang te krijgen (het gezamenlijk ontwikkelen van een ontschuldigend narratief).

Marco Koper werkt sinds 10 jaar als gezinsbehandelaar op het Kompas, de klinische gezinsopnameafdeling van Yulius. Vanuit deze functie is hij een van de collega’s die verbinding legt met wijkteams, FACT teams, wethouders en gemeenteraadsleden, zowel in de vorm van uitnodiging op de behandellocatie, als in de vorm van presentaties over de gehanteerde methodiek.
Corine Rijnberk is sinds 20 jaar werkzaam als kinder- en jeugd- en volwassenpsychiater op zowel de gezinsdagbehandeling als de gezinskliniek. Zij is fulltime verbonden aan de afdeling en houdt zich bezig met de hulpverlening aan deze kwetsbare ouders en kinderen.

9. Onze stem, onze (veer)kracht van Team Kim
Deze workshop komt te vervallen.

Praktische informatie over het congres

Kosten
Bij inschrijving voor 1 oktober 2017: € 225,00
Bij inschrijving na 1 oktober 2017:  € 295,00
Kosteloos annuleren is mogelijk tot 6 november 2017. Daarna wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Het is wel mogelijk een vervanger te laten deelnemen.

Accreditatie
Wordt aangevraagd bij SKJ en NVO-NIP

Locatie
Cursus- en vergadercentrum Domstad
Koningsbergerstraat 9
3531 AJ Utrecht

Voor meer informatie over het plenaire programma klik hier.

Meld je hier direct aan.