Inloggen
Welkom bij Het LOCK

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling

Het opleidingsaanbod van het LOCK richt zich op de intersectorale aanpak van kindermishandeling en scholing in diagnostiek en behandeling. We bieden opleidingen, methodiektrainingen, studiedagen, symposia en lezingen voor professionals die werken met kinderen en gezinnen.
LEES MEER OVER VISIE VAN HET LOCK

Tips & Tools

Inhoud tips en tools

 

  

Centrum Seksueel Geweld maakt vlogs voor mensen met een verstandelijke beperking, hun professionals en hun ouders

Het Centrum Seksueel Geweld maakt vlogs voor mensen met een verstandelijke beperking, hun professionals en hun ouders

aafke scharloo (@ScharlooAafke) | Twitter

Vlog: “Waarom komt seksueel misbruik vaker voor bij mensen met een verstandelijke beperking?”

 

‘Wat is seksueel misbruik? Wat kan helpen als je seksueel misbruikt bent? Wat kun je doen om je te beschermen tegen seksueel misbruik? Allemaal vragen van mensen met een (licht) verstandelijke beperking die te maken hebben (gehad) met seksueel misbruik. Op de website van het Centrum Seksueel Geweld en op haar YouTube-kanaal is vanaf deze maand speciaal voor deze doelgroep een serie vlogs te vinden. Ook zijn er vlogs beschikbaar voor professionals en ouders/naasten.

 Mensen met een (licht) verstandelijke beperking zijn de meest kwetsbare doelgroep als het gaat om seksueel misbruik. ‘Zij worden 3 tot 5 keer vaker slachtoffer van seksueel geweld dan mensen in de gewone populatie’, vertelt klinisch psycholoog en orthopedagoog Aafke Scharloo. Scharloo is expert op het gebied van seksueel misbruik van mensen met een verstandelijke beperking en geeft in de vlogs antwoord op de vragen van slachtoffers, professionals en ouders. Onderzoek geeft aan dat 61% van de vrouwen met een verstandelijke beperking seksueel is misbruikt. ‘Dat we nu met deze serie vlogs komen, is belangrijk’, zegt Scharloo. ‘Deze doelgroep maakt het vaker mee dan ieder ander. Dit terwijl er op preventiegebied helemaal niet zo veel voor ze is. Ze worden een beetje vergeten. Met deze vlogs hopen we een start te maken naar meer. Meer inhoud en meer aandacht voor deze doelgroep. Nu staan we erbij en kijken we ernaar. Dat moet anders.’

 

Tekst & Bron: https://www.centrumseksueelgeweld.nl/vlogs-voor-mensen-met-een-verstandelijke-beperking/

 

Praatplaten

 

Ondersteuning bij gesprekken met kinderen & ouders.

 

praatplaten

Als ouders en kinderen in de jeugdbeschermingsketen terecht komen, weten zij meestal niet wat hen te wachten staat. Het informeren over het traject, werkwijzen en ondersteuningsmogelijkheden is essentieel.
Na veel negatieve signalen over de procedure van organisaties uit de Jeugdbescherming besloot men om de procedures rond het feitenonderzoek te verbeteren. De praatplaten zijn een resultaat van een van de doelen die in het actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen zijn gesteld.

De praatplaten geven een visuele uitleg over de mogelijke routes die kinderen en ouders kunnen doorlopen in de jeugdbeschermingsketen.
Professionals kunnen de praatplaten in gesprekken gebruiken ter ondersteuning van het gesprek. Met behulp van deze praatplaat kunnen zij uitleggen wat hun specifieke rol is en wat de cliënten kunnen verwachten.

De praatplaat ‘wie je tegenkomt als het thuis niet goed gaat’ dient als overkoepelende praatplaat. Deze plaat geeft een visuele uitleg over de mogelijke routes die kinderen en ouders kunnen doorlopen in de jeugdbeschermingsketen. Daarnaast zijn er ook per organisatie praatplaten ontwikkeld. De praatplaten geven inzicht over de werkwijze van bijv. Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming, de Gecertificeerde Instelling, de Sociale Wijkteams, de Rechtspraak en het AKJ.

Omdat de praatplaten landelijk zijn ontwikkeld wijken deze soms af van het lokale veld. Zo is bijvoorbeeld de beschermtafel niet in de ketenprocesplaat opgenomen. Deze is apart toegevoegd.

Er worden ook filmpjes op basis van de praatplaten ontwikkeld. Deze worden verspreid en geplaatst op het platform Zorg voor de Jeugd.
Het actieplan Verbetering feitenonderzoek in de jeugdbeschermingsketen loopt tot 21 mei 2021. Alle beschikbare platen kun je hier downloaden: https://voordejeugd.nl/projecten/praatplaat-wie-je-tegenkomt-als-het-thuis-niet-goed-gaat/Wat te doen tegen Huiselijk Geweld tijdens Corona

 


Wegens de Coronacrisis zitten gezinnen op advies zo veel mogelijk thuis. Kinderen gaan niet naar school, ouders werken zoveel als mogelijk thuis en opvang en overige activiteiten van de kinderen zijn weggevallen. Ouders en kinderen zijn 24/7 samen en dat kan soms leiden tot (een toename) van onveiligheid. Zo wordt er wereldwijd een toename van huiselijk geweld gesignaleerd.Hierbij wil het LOCK alle professionals erop attenderen dat het belangrijk is om in deze tijd extra alert te zijn op signalen van onveiligheid in de gezinnen.

Movisie geeft advies hoe je dit kunt doen:
https://www.movisie.nl/artikel/wat-kun-je-sociaal-professional-doen-tegen-huiselijk-geweld-tijden-corona

 Checklist bij aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

 

Thema signaleren

 • Feiten, Feiten, Feiten
 • Grote belang van het verschil tussen feiten (objectief) en waarnemingen (subjectief)
 • Wat zie je? Wat hoor je? Wat ruik je? à Dat wat je ziet, is dat wat je schrijft is dat wat je zegt.
 • Als je bij stap 1 in de meldcode praat of schrijft over waarnemingen/interpretaties, gaat het in de rest van de meldcode mis!
 • Denk aan de FEZ-regel: Feiten – Effect van feiten – Zorgen
 • Kijk verder dan de signalen van het kind! Kijk naar de signalen op 3 gebieden:
  • het kind en/of ouders
  • achtergrond ouders, interactie tussen ouders onderling, interactie ouders-kind, omgeving
  • sociaal economische status, netwerk, leefklimaat
 • Gebruik hiervoor ook het balansmodel van de heer Bakker met draagkrachten en draaglasten.
 • Jij hoeft het niet te bewijzen! Jouw taak is om zo goed mogelijk te signaleren en te handelen bij
 • Je hebt een meldRECHT en geen meldPLICHT: Je hebt het recht een melding te doen bij, of informatie door te geven aan Veilig Thuis, buiten toestemming om van Je bent echter wel verplicht je te houden aan de stappen van de meldcode en gebruik te maken van het afwegingskader!
 • Bij acute en structurele onveiligheid dien je te melden bij veilig thuis (sinds 1-1-2019)
 • Stap 4 meldcode rondom taxatie veiligheid, gaat het om de vraag: “Is dit nog goed genoeg voor de veiligheid, welzijn en ontwikkeling van mijn cliënt, het kind en/of diens gezinsleden?”
 • Onderzoek je eigen dilemma’s: wat kan jou tegenhouden om niet optimaal te signaleren en/of te handelen bij zorgsignalen? –> Wees je bewust van je eigen handelingsverlegenheid!
 • Stel jezelf de vraag: Gebaseerd op de feiten/ zorgsignalen, wat is mijn grootste zorg in deze situatie?

Thema gesprekstechnieken

 • Dat wat een ouder, kind of cliënt zegt, is een feit “…”, maar het hoeft NIET DE WAARHEID te
 • Er is geen één waarheid, echter dat wat een kind/ ouder/ cliënt zegt, is een beleving die je serieus mag nemen. Dus vraag door!
 • Meteen je zorgen uiten en vraag om verduidelijking bij ouders/cliënt en eventueel bij het kind.
 • Van groot belang is oordeelvrij, respectvol en actief te luisteren!
 • Ga in een gesprek op zoek naar de O’tjes: Onwetendheid, Onmacht, Onkunde, Onwil
 • Gebruik zoveel mogelijk de ezelsbruggetjes in een gesprek:
 • Wees een dikke OEN: Open Eerlijk Nieuwsgierig
 • Laat je OMA thuis: Oordeel, Mening, Aanname (of Advies)
 • Gebruik veel LSD: Luisteren Samenvatten Doorvragen
 • Zet ANNA in: Altijd Navragen Nooit Aannemen
 • Smeer NIVEA: Niet Invullen Voor Een Ander


 

TOOLKIT MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

 

 

 

De rijksoverheid biedt een toolkit Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling aan. Hier vindt u allerlei materialen voor organisaties en gemeenten, afwegingskaders om professionals te ondersteunen in het werken met de meldcode.

Voor meer informatie zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/documenten/publicaties/2018/07/01/toolkit-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling