Privacy beleid

Privacy beleid

Wij zijn ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt of gebruik maakt van onze trainingen en cursussen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo weet je precies hoe wij werken.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Het LOCK verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt en/of wanneer je werkgever deze aan ons verstrekt. Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van opdrachtgevers, leveranciers of business partners van Het LOCK. Als je als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van je medewerkers aan ons doorgeeft, dan ben je volgens de geldende wetgeving verplicht om de medewerkers hierover te informeren. Je kunt deze privacyverklaring aan de medewerkers geven. Zij weten zo precies hoe Het LOCK omgaat met hun persoonsgegevens.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Voorletters
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Functietitel en werkplek
 • Registratienummer van je beroepsvereniging
 • Vooropleidingniveau
 • Behaald certificaat
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Evaluatiegegevens
 • Betalingsgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@timmconsultancy.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Het LOCK verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren (o.a. voor deelname aan een van onze opleidingen, trainingen of cursussen)
 • Voor het uitvoeren, toetsen en evalueren van de trainingen
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrieven en/of opleidingsaanbod
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het LOCK verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Het LOCK neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Het LOCK) tussen zit.

Soms worden er tijdens trainingen foto- of video-opnamen gemaakt bijvoorbeeld om te verwerken voor educatief materiaal of met het oog op marketing doeleinden. Dit wordt altijd van tevoren aangekondigd en Het LOCK garandeert dat deelnemers die dit niet willen niet worden opgenomen.

Geanonimiseerd
Het LOCK verwacht van alle deelnemers die in het kader van een training schriftelijke gevalsbeschrijvingen inleveren dat deze afdoende geanonimiseerd zijn. De bedoeling hiervan is dat, mochten de verslagen ooit openbaar gemaakt worden, de betrokkenen niet door anderen herkend kan worden. Dit anonimiseren houdt in:

 • Voor- en achternamen zijn veranderd
 • Eventuele bijnamen zijn veranderd
 • Leeftijd is binnen een range van 2 jaar gewijzigd en het geslacht is soms wel, soms niet veranderd.
 • De gezinscontext is veranderd waarbij de vervangingen zo zijn gekozen dat ze voor de gevalsbeschrijving relevant blijven, maar niet herkend kunnen worden.

Voor gast- of co-trainers van Het LOCK is het niet toegestaan om gegevens van deelnemers aan trainingen die zij in het kader van werkzaamheden van Het LOCK hebben ontmoet, te gebruiken voor andere doeleinden, bijvoorbeeld voor het werven van andere trainingsactiviteiten of het aankondigen van andere producten.

Termijnen
Hoe lang we je persoonsgegevens bewaren hangt af van het soort gegevens en het doel waarvoor ze zijn verkregen. Daarbij houden we rekening met wettelijke bewaartermijnen en andere richtlijnen. Ook houden we rekening met onze service om nieuwe certificaten te kunnen nasturen als oud-deelnemers die zijn kwijtgeraakt.

Delen van persoonsgegevens met derden
Het LOCK deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Het LOCK blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Partijen met wie gegevens gedeeld worden of die gegevens kunnen inzien zijn bijvoorbeeld:

 • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd en andere beroepsverenigingen voor het toekennen van accreditatiepunten
 • Onze accountant
 • ING
 • Yellowbrand
 • De belastingdienst

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens
De verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze. Bij Het LOCK is de verantwoordelijke voor verwerking van uw persoonsgegevens Margreet Timmer, eigenaar van Het LOCK, gevestigd op Beilerstraat 26 9401 PL Assen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Het LOCK gebruikt vooral technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De analytische cookies die wij gebruiken maken geen inbreuk op je privacy omdat de gegevens versleuteld en anoniem verwerkt worden en de IP-adressen zijn geanonimiseerd. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten, delen geen gegevens met Google, verzamelen geen gegevens voor advertentiefuncties en de functie voor User ID’s is uitgeschakeld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Het LOCK en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@timmconsultancy.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Het LOCK wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den Haag 0900-2001201.

Klikgedrag
Het LOCK meet informatie van website-bezoekers, zoals informatie over de gebruikte apparatuur en software alsook informatie over het verblijf op de site. Deze informatie is niet herleidbaar tot de identiteit van de site-bezoeker en wordt niet gekoppeld aan individuen. De gemeten gegevens worden uitgezet in statistieken waarmee de effectiviteit en het rendement van aangeboden informatie en navigatiestructuur wordt beoordeeld. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren.

Hyperlinks naar externe sites
De website van Het LOCK kan hyperlinks bevatten naar andere sites. Het LOCK is niet verantwoordelijk voor de inhoud of voor de privacy bescherming op die websites.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Het LOCK neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@hetlock.nl.

Heb je vragen of opmerkingen over de privacyverklaring en heb je de meest recente versie?
Het LOCK. kan haar privacyverklaring altijd aanpassen. De meeste recente privacyverklaring vind je hier op de website. Wanneer je vragen hebt, neem dan gerust contact op via;

Het LOCK
Beilerstraat 26
9401 PL Assen
info@hetlock.nl
Tel; 06 294 926 15

Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van Het LOCK.

Versie 0.1
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 21 maart 2022

Deel deze pagina
Linkpagina Het LOCK