Inloggen

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling

Het opleidingsaanbod van het LOCK richt zich op de intersectorale aanpak van kindermishandeling en scholing in diagnostiek en behandeling. We bieden opleidingen, methodiektrainingen, studiedagen, symposia en lezingen voor professionals die werken met kinderen en gezinnen.
LEES MEER OVER VISIE VAN HET LOCK

MDCK

Eind 2011 werd zowel in Kennemerland als in Friesland gestart met een Multidisciplinair Centrum aanpak Kindermishandeling.

In Kennemerland nemen  Jeugdzorg (BJZNH en geïndiceerde Jeugdzorg OCKhetSpalier), Steunpunt Huiselijk Geweld, KJTC, MEE, de Waag, GGZinGeest, de kinderartsen uit de ziekenhuizen in de regio, Raad voor de kinderbescherming, OM en politie deel aan het MDCK. In Friesland werken BJZ, GGZ Friesland, Fier Fryslân, Medisch Centrum Leeuwarden, Politie en OM samen in het MDCK. In de multidisciplinaire aanpak kindermishandeling wordt gewerkt vanuit de overtuiging en verwachting dat intensieve samenwerking leidt tot snellere en  effectievere hulp voor kinderen en gezinnen. Voortdurend wordt de vraag gesteld: wat worden kind en gezin hier beter van? Onderzoek, diagnostiek en behandeling vanuit meerdere sectoren worden geïntegreerd en de bijbehorende werkprocessen worden zo op elkaar afgestemd dat kind en gezin zo snel, eenduidig en zorgvuldig mogelijk geholpen worden. Er wordt samengewerkt naast elkaar in plaats van afzonderlijk na elkaar.

Beide MDCK’s hebben in de afgelopen 2 jaar eigen speerpunten gekozen.

MDCK-Kennemerland

 

Het MDCK Kennemerland (dat per januari 2014 uitgebreid wordt met de Haarlemmermeer) heeft zich gericht op het ontwikkelen van een samenwerkings- en privacyconvenant en het werken binnen een beveiligde gezamenlijke omgeving voor gegevensuitwisseling. Daarnaast heeft dit MDCK zich gericht op het realiseren van een locatie waar alle onderzoek van kind en zo mogelijk gezin kan plaatsvinden. Het gaat zowel om medisch onderzoek als om psychodiagnostisch onderzoek, risicotaxatie en een kindvriendelijk studioverhoor door de politie. Er is een goede kans dat deze locatie komend jaar in het Spaarneziekenhuis geopend kan worden. De zorg is dan echt rondom het kind georganiseerd.

MDCK-Friesland

Het MDCK Friesland heeft zich gericht op het ontwerp van een gezamenlijk werkproces. Met een LEAN benadering van de werkprocessen van de instellingen zijn alle dubbelingen en vertragingen uit de werkprocessen gehaald. Bij het herontwerp is steeds de vraag gesteld: wat voegt waarde toe voor het kind? Dit leidde tot een aantal belangrijke veranderingen:
•             Het AMHK-onderzoek wordt benut om informatie te verzamelen waardoor de intake voor hulpverlening grotendeels overbodig wordt.
•             Hulpverlening wordt betrokken bij AMHK-onderzoek, waardoor aansluiting tussen onderzoek en hulpverlening al in de onderzoeksfase wordt gemaakt.
•             Direct na de melding bij AMHK vindt beoordeling strafzaak plaats door BJZ en Politie.
•             Lichamelijk onderzoek (top-teen) kan binnen een week worden uitgevoerd in 1 van de ziekenhuizen (niet alleen MCL).
•             Diagnostiek voor kinderen wordt op 1 dag uitgevoerd.

Beide MDCK’s delen elkaars ‘producten’ en nemen de werkzame delen daarvan over.

De MDCK’s maken sinds een jaar deel uit van een landelijk onderzoek naar een multidisciplinaire aanpak van kindermishandeling. Er zijn 6 proeftuinen aangewezen door de betrokken ministeries (VWS en V&J), die medio 2014 geëvalueerd zullen worden. Naast de beide MDCK’s zijn dit: TASK uit Amsterdam, Veilig Verder Teams Den Haag, TALK uit Utrecht en Intersectorale aanpak Kindermishandeling in Gelderland. Het idee is na de evaluatie aanbevelingen te doen uit welke elementen een goede aanpak bestaat zodat deze landelijk toegepast kunnen worden.