Inloggen

Opleidingsaanbod

Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om kindermishandeling aan te pakken. Toch voelen veel professionals zich onvoldoende toegerust en komt effectieve hulp voor kinderen en gezinnen vaak onvoldoende op gang. Het LOCK bouwt mee aan een oplossing met een opleidingsaanbod op maat.

Triage bij meldingen over geweld

Triage is een werkwijze voor het bepalen van de urgentie en expertise die nodig is om het geweld te stoppen bij meldingen van huiselijk geweld. Het triage-instrument Veilig Thuis is bestemd voor alle professionals die zich bezighouden met de aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel misbruik. Het triage-instrument biedt medewerkers aanknopingspunten om te beoordelen welke spoed en welke expertise nodig is om in te grijpen voor het direct en op termijn veilig stellen van de fysieke en emotionele veiligheid van gezinsleden.

De cursus biedt theoretische achtergrondkennis over de ontwikkeling van het Triage instrument. De cursus gebruikt het ‘Handelingsprotocol Veilig Thuis’ als methodische onderlegger. De deelnemers leren gebruik maken van het Triage instrument. De cursus is interactief en gericht op het optimaliseren van samenwerking zowel intercollegiaal (binnen de organisatie) als intersectoraal (op grond van de visie en werkwijze MDA++). De deelnemers aan deze intensieve cursus versterken hun handelingsrepertoire en oefenen met gespreksvoering. Hierbij is speciaal aandacht voor het werken vanuit een veranderingsgerichte houding met behulp van motiverende gespreksvoering en oplossingsgerichte technieken. Omdat cursisten ook eigen casuïstiek inbrengen en verwerkings- en reflectie opdrachten met collega’s bespreken wordt op unieke wijze vormgegeven aan samenwerkend leren en intercollegiale toetsing. Dit draagt bij aan de transfer van het geleerde naar de praktijk, versterkt het professionele multidisciplinaire werkklimaat en het handelen van medewerkers van Veilig Thuis.

Doelgroep
Uitvoerend medewerkers (front- en backoffice), vertrouwensartsen en werkbegeleiders werkzaam bij Veilig Thuis

Datum en locatie
Deze cursusdag wordt aangeboden als incompany opleiding

Accreditatie
NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) K&J/OG herregistratie 7 , K&J/OG opleiding – behandeling  1,5 , K&J/OG opleiding – diagnostiek 2
SKJ 2.6 punten voor het opleidingstraject

Programma onderdelen:

 • Visie op ketensamenwerking bij kindermishandeling en geweld in huiselijke kring
 • Achtergrond en visie kernthema’s  Triage, Veiligheid, Risico en Risicotaxatie en Hulpverlening/Herstel
 • Succesgericht interviewen, reflecteren op eigen kwaliteiten en leerdoelen
 • Risk Needs Responsivity model (RNR) in relatie tot mishandeling, misbruik binnen gezin,
  o   wetenschappelijke onderbouwing van model dat kader bidet voor denken over geweld in
  o   afhankelijkheidsrelaties
 • Houdingsaspecten professioneel handelen bij vermoedens van kindermishandeling en geweld
 • Praktisch gebruik van Triage instrument veilig thuis
 • Triage aan de hand van een telefonische melding / casuïstiek

Tijdens de cursus wordt geoefend met het toepassen van de kennis, het (door) ontwikkelen van een visie op geweld in afhankelijkheidsrelaties en intervisie over de bruikbaarheid daarvan voor beslissingen en interventies. De docenten dragen zorg voor een afwisselend programma waarbij gebruik gemaakt wordt van verschillende werkvormen; powerpoint presentatie, casuïstiek, afwisselende (verwerkings)opdrachten en het oefenen van vaardigheden en technieken in rollenspel.

Literatuur cursusdag

 • Risk Needs responsibility model (2011)
 • Tierolf, Lünnemann & Steketee (2014) Doorbreken geweldpatroon vraagt gespecialiseerde hulp. Onderzoek naar effectiviteit van de aanpak huiselijk geweld in de G4. Verwey-Jonker Instituut, Utrecht
 • VNG (2014), Handelingsprotocol Veilig Thuis
 • Vogtländer & Van Arum (2015) Triage Veilig Thuis. 0.6, GGD GHOR Nederland Handleiding en Stroomdiagram
stel een vraag Direct aanmelden

publicatie icon Publicaties

Veiligheidsplanning

Bekijk alle publicaties

Docenten van dit aanbod: