Inloggen

Opleidingsaanbod

Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om kindermishandeling aan te pakken. Toch voelen veel professionals zich onvoldoende toegerust en komt effectieve hulp voor kinderen en gezinnen vaak onvoldoende op gang. Het LOCK bouwt mee aan een oplossing met een opleidingsaanbod op maat.

Seksualiteit binnen de residentiële behandelsetting

Rode draad in deze tweedaagse opleiding is het veiligheidsaspect, wanneer het gaat over seksualiteit en kinderen/adolescenten. De visie van de instelling waarin de deelnemers werken wordt bevraagd en verdiept, met aandacht voor de normen en waarden binnen de instelling, van iedere deelnemer persoonlijk en de veiligheid voor pupillen en medewerkers.

De deelnemers worden uitgedaagd om hun eigen visie en attitude omtrent seksualiteit onder de loep te nemen: uitgaande van de eigen waarden en normen, de professionele houding en werkwijze, alsmede de visie vanuit de instelling waar men werkt. Er wordt een theoretisch kader neergezet over de psychoseksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren, en er worden discussies uitgelokt aan de hand van stellingen en casuïstiek.
We besteden aandacht aan gespreksvaardigheden en er wordt actief geoefend. Op de tweede dag is er aandacht voor seksueel misbruik van kinderen en jongeren: theorie, achtergronden, signalering en hoe om te gaan met vermoedens. Ook gespreksvoering met collega’s, kinderen, jongeren en ouders komt aan bod. Aandachtspunten voor de omgang met kinderen en jongeren met ervaringen met seksueel misbruik worden aan de orde gesteld, waarbij de ervaringen van de deelnemers worden ingebracht.

Kosten
€ 390,-

Doelgroep
HBO en WO geschoolden die in een residentiële instelling werken met kinderen en/of adolescenten. Bijvoorbeeld: groepsbegeleiders, teamleiders en behandelcoördinatoren. Begeleiders pleegzorg, ambulante hulpverleners (o.a. IAG’ers) en gezinsvoogden.

stel een vraag Direct aanmelden

publicatie icon Publicaties

Seksualiteit en seksueelmisbruik

Bekijk alle publicaties

Docenten van dit aanbod: