Inloggen

Opleidingsaanbod

Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om kindermishandeling aan te pakken. Toch voelen veel professionals zich onvoldoende toegerust en komt effectieve hulp voor kinderen en gezinnen vaak onvoldoende op gang. Het LOCK bouwt mee aan een oplossing met een opleidingsaanbod op maat.

Niet bang zijn voor complexe dynamieken in nieuw samengestelde gezinnen

Problemen in een nieuw samengesteld gezin kunnen ervaren worden als een onontwarbaar kluwen van relaties en emoties. In een nieuw samengesteld gezin zijn de relaties (intern en extern) vele malen ingewikkelder dan in een kerngezin. Conflicten gaan over de worsteling met dubieuze posities in het gezin en met de onduidelijkheid van het gezinsstatuut in de samenleving. De docenten Lieve Cottyn en Ilse Janssen plaatsen deze worstelingen in een breder kader en reiken hiermee taal en ruimte aan voor de eigenheid en identiteit van deze gezinsvorm. Deze visie helpt de hulpverlener/therapeut om zich breed te positioneren en om zich veelzijdig te kunnen inleven in zowel binnenstaanders als buitenstaanders.

De gewone en vertrouwde methoden voor gezinsproblematiek schieten vaak te kort om de complexe dynamiek in een nieuw samengesteld gezin te kunnen bevatten. In deze training worden nieuwe perspectieven aangereikt om gestolde en rigide processen terug in beweging te brengen. Een gezinssysteem loopt immers vast in zoverre het niet uit zichzelf metaregels kan produceren voor de verandering van de eigen regels. Vasthouden aan oude regels geeft steeds meer van hetzelfde. Een verandering in denken en handelen wordt belemmerd door de invloed van grotere systemen met een ballast aan tradities, taboes, dogma’s en leerstellingen.

De taak van de therapeut of hulpverlener is om nieuwe regels van buitenaf in te voeren in het systeem waardoor emoties en relaties kunnen veranderen. Deelnemers worden uitgenodigd om kritisch te reflecteren over dominante discoursen over gezin en hoe deze ons voelen, denken en handelen beïnvloeden. Ze worden uitgenodigd om te reflecteren op eigen ervaringen in hun professionele praktijk en om hun praktijk te verrijken. Naast reflecties zullen ook concrete handvaten voor de hulpverlening aan deze gezinsleden (ouders, partners, kinderen) aan de orde komen.

Programma onderdelen

  • Werken met een breed vizier en gezin situeren in een brede context
  • Het installeren van een kwaliteitsvolle werkrelatie
  • Een hulpverlenersattitude die veelzijdige inleving en betrokkenheid toelaat
  • Triadische positionering en triadisch interveniëren
  • Reflectie over dominante en evidente codes en eigenschappen van grote systemen
  • Gezinsidentiteit en identiteitsversterkend tussenkomen
  • Werken met een lens van uitdaging en veerkracht i.p.v. met een lens van schade
  • Emotieregulering door het bevorderen van besef van invloed en begrensdheid van mogelijkheden
  • Werken en spreken met de gezinsleden
  • Werken en spreken met kinderen en jongeren

Doelgroep van deze 2-daagse training: Hulpverleners en (systeem)therapeuten werkzaam in de Jeugdhulpverlening, GGZ-instellingen voor jeugd- en volwassenzorg en therapeuten met een eigenpraktijk met HBO of WO niveau.

De 2-daagse training wordt georganiseerd door het LOCK en de NVRG.
Klik hier om u aan te melden.

Docenten: Lieve Cottyn en Ilse Janssen
Kosten: € 460,- (korting €50 tot 1 juli)
Data: 30 en 31 oktober 2018
Tijden: 9.30 – 16.30 uur
Locatie: Zaalverhuur 7,
Boothstraat 7, 3512 BT Utrecht

Accreditatie:
NIP/NVO: K&J/OG herregistratie 13 punten; opleiding-behandeling 5,5 punten; opleiding-diagnostiek 1 punt.
NVRG 11 punten.
SKJ 15 punten.

stel een vraag Direct aanmelden

publicatie icon Publicaties

Trauma

Bekijk alle publicaties

Docenten van dit aanbod: