Inloggen

Opleidingsaanbod

Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om kindermishandeling aan te pakken. Toch voelen veel professionals zich onvoldoende toegerust en komt effectieve hulp voor kinderen en gezinnen vaak onvoldoende op gang. Het LOCK bouwt mee aan een oplossing met een opleidingsaanbod op maat.

Methodisch Kind Interview (MKI)

Het Methodisch Kind Interview is een op feitengericht interview. Het wordt gevoerd met kinderen waarbij er sterke vermoedens zijn van seksueel misbruik en/of mishandeling. Het Methodisch Kind Interview wordt gevoerd als helder is dat een politieonderzoek niet (meer) aan de orde is. Het lijkt in basisopbouw en methodiek op taxatiegesprekken maar verschilt van deze gesprekken doordat feiten zo volledig mogelijk worden uitgevraagd.

Het methodisch interviewen van kinderen vraagt van hulpverleners een omschakeling in houding en gedrag. Daarnaast vraagt het specifieke gesprekstechnische kennis en kunde. Reguliere hulpverleningsopleidingen besteden weinig aandacht aan gespreksvoering gericht op het verzamelen van objectieve informatie. Tegelijkertijd is het belang van deze gesprekken groot. Het verantwoord voeren van een dergelijk gesprek is echter geen eenvoudige zaak. In het interview is het van belang tegelijkertijd objectief informatie te verzamelen, de stress van het kind (en van de hulpverlener zelf) te hanteren en eventuele hertraumatisering te voorkomen. Daarnaast is de afstemming met ouders en derden zoals politie en Openbaar Ministerie cruciaal.

Doelgroep

Minimaal wetenschappelijk geschoolde gedragsdeskundigen, psychologen en pedagogen.

Verplichte instapcriteria:

  • Erkende Training taxatiegesprekken
  • 3 jaar ervaring
  • 5-10 gesprekken per jaar
  • Er is een instaptoets waarbij wordt gevraagd om van tevoren materiaal in te sturen van de gevoerde gesprekken om aan te tonen dat het gespreksmodel van taxatiegesprekken wordt beheerst.

Inhoud van de training

The American Professional Society on the Abuse of Children (APSAC) ontwikkelde een gestructureerd interviewmodel waarin het ‘narratief’/ het verhaal van het kind, centraal staat. In deze training wordt het APSAC model, bestaande uit een aantal fasen, als leidraad genomen en hiermee zijn de wetenschappelijke principes verwerkt in deze training. Het model wordt stap voor stap toegelicht, aangeleerd en intensief getraind, o.a. door herhaaldelijke oefening in practica. De opleiding biedt theoretische achtergrondkennis over de dynamiek van misbruik, ontwikkelingsaspecten, de werking van het geheugen en typen vraagstelling. Deze kennis is noodzakelijk om kwalitatief goede interviews af te kunnen nemen. Daarbij komen ook de attitude van de interviewer, het denken in meerdere scenario’s en de inbedding van deze interviews in de dagelijkse werkpraktijk aan bod. In de opleiding wordt nadrukkelijk stilgestaan bij de afstemming met politie en het Openbaar Ministerie.

Tijdens de terugkomdag laten deelnemers middels video-opnamen zien hoe zij het geleerde toepasten in de praktijk. Daarna volgen minimaal twee supervisie-bijeenkomsten waarin vaardigheden van de deelnemer, middels een beoordelingsformulier geprotocolleerd van feedback worden voorzien. De supervisie kan worden beëindigd als de deelnemer alle onderdelen met een voldoende heeft afgerond.

Programmaonderdelen

  • Randvoorwaarden en organisatorische inbedding
  • Attitude, houding en gedrag van de interviewer
  • (Contra-) indicaties met betrekking tot het gebruik van ondersteunend materiaal (tekeningen, poppen en ander materiaal)
  • Aandachtspunten m.b.t. speciale groepen zoals getraumatiseerde kinderen, kinderen met beperkingen en kinderen met psychiatrische problemen en tieners/adolescenten
  • Uitgebreid interview practicum

Data: in overleg
Kosten: €995 per deelnemer (excl. supervisiebijeenkomsten).
Locatie: n.n.b.

Accreditatie
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) K&J/OG herregistratie 26 punten.
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) K&J/OG opleiding – diagnostiek 26 punten.
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) K&J/OG opleiding – extra literatuurstudie 7 punten.

stel een vraag Direct aanmelden

publicatie icon Publicaties

Overig Aanbod

Bekijk alle publicaties

Docenten van dit aanbod: