Inloggen

Opleidingsaanbod

Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om kindermishandeling aan te pakken. Toch voelen veel professionals zich onvoldoende toegerust en komt effectieve hulp voor kinderen en gezinnen vaak onvoldoende op gang. Het LOCK bouwt mee aan een oplossing met een opleidingsaanbod op maat.

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

(Kinder)mishandeling aanpakken vergt lef. Willen, durven en kunnen opkomen voor het belang van een ander. Per jaar worden er meer dan 119.000 kinderen in Nederland verwaarloosd of mishandeld. Van elke dertig kinderen is één kind slachtoffer van kindermishandeling: één kind per klas of groep. Dat zijn twee voetbalstadions vol. Per week overlijdt minimaal één kind aan de gevolgen. Kindermishandeling tast de kern van een kind aan: het vertrouwen in zichzelf en het gevoel van veiligheid in de wereld. De gevolgen zijn vaak een leven lang.

Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht om de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. De meldcode beschrijft in 5 stappen wat professionals moeten doen bij vermoedens van geweld. Organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren stellen een eigen meldcode op met daarin in ieder geval deze 5 stappen:

 1. In kaart brengen van signalen.
 2. Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van Veilig Thuis of een deskundige op het gebied van letselduiding.
 3. Gesprek met de betrokkene(n).
 4. Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen.
 5. Beslissen over zelf hulp organiseren of melden.

Voor de implementatie en de uitvoering van de meldcode is het belangrijk dat medewerkers worden geschoold in het herkennen van en het handelen bij kindermishandeling. Het LOCK verzorgt diverse trainingsmodule’s voor teams en aandachtsfunctionarissen. Onderstaand een overzicht van drie workshops die al ontwikkeld zijn. Uiteraard zijn we altijd bereid om n.a.v. uw specifieke opleidingswens een workshop op maat te verzorgen.

module A) Signaleren en handelen – basismodule werken met de meldcode – teamtraining

Bij de basismodule wordt de inhoud van de meldcode, de betrokken instanties en de te volgen stappen besproken. Daarnaast wordt algemene kennis over kindermishandeling behandeld; risico- en beschermende factoren, oorzaken en gevolgen, en prevalentie. Verder wordt ingegaan op het signaleringsproces; het vroegtijdig herkennen van signalen en het interpreteren hiervan. Het inschatten van de ernst van het vermoeden wordt behandeld waarbij ook aandacht is voor het intern en/of extern laten wegen van de opvoedsituatie. U krijgt inzicht in de invloed die eigen normen en grenzen spelen bij het beoordelen van opvoedingssituaties. Ook wordt ingegaan op dilemma’s en twijfels die spelen tijdens het signaleringsproces. Aan de hand van casuïstiek wordt geoefend met de stappen van de meldcode.

Onderwerpen die aanbod komen tijdens deze basismodule:

 • Inhoud van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, de vijf stappen;
 • Verantwoordelijkheden als professional op het gebied van signaleren en het gebruik van de meldcode;
 • Kennis en inzicht op het gebied van de verschillende vormen van kindermishandeling;
 • Signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld;
 • Observeren en feiten in kaart brengen
 • Gevolgen van kindermishandeling

Module B) gesprekken met ouders – verdiepingsmodule werken met de meldcode – teamtraining

Tijdens stap 2 en 3 van de meldcode staan de gesprekken met ouders en kinderen en andere betrokkenen centraal. Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met het vergroten van uw kennis en vaardigheden op het gebied van communicatievaardigheden. Er wordt ingegaan op het vroegtijdig in gesprek gaan met ouders/opvoeders over kinderen waar u zich zorgen over maakt. De nadruk ligt op het voeren van moeilijke gesprekken waarbij zorgen zijn over de rol van de ouder in de opvoeding. Bij het voorbereiden van de gesprekken wordt afgestemd op de gespreksdoelen. Hierbij wordt ingegaan op de positie en emoties van ouders/verzorgers. O.a. het motivatiemodel Prochaska en diClemente wordt behandeld. Het opbouwen van een samenwerkingsrelatie met de ouder staat hierin centraal. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan het doen van een zorgmelding en het bespreken van die zorgmelding met ouders.

De workshop ‘Gesprekken met ouders en kinderen over zorgsignalen’ sluit goed aan bij de workshop ‘Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling’.

Onderwerpen die aanbod komen tijdens de verdiepingsmodule:

 • Ervaringen uitwisselen met het werken met de meldcode, evalueren van de interne meldcode
 • Gespreksvaardigheden met betrekking tot het aangaan van gesprekken met ouders over onveiligheid, mishandeling en misbruik;
 • Motivatiemodel Prochaska en diClemente;
 • Slecht nieuwsgesprekken voeren
 • Casuïstiek.

Module C) Gesprekken met kinderen – verdiepingsmodule werken met de meldcode – teamtraining

Uit gesprekken met kinderen blijkt dat zij zich vaak niet voldoende gehoord voelen binnen de hulpverlening. Zij geven aan het jammer te vinden dat nooit echt aan hen gevraagd is wat ze hebben meegemaakt, wat hun ideeën zijn over wat er moet gebeuren, of gewoon tegen ze gezegd is dat anderen weten wat er aan de hand is en dat het niet hun schuld is. Soms vinden professionals het moeilijk om de kinderen te betrekken bij de hulpverlening en het gesprek met hen aan te gaan over kindermishandeling. Er zijn de laatste jaren diverse instrumenten en tools ontwikkeld (bijv: Drie Huizen, Safety House en sociocards) om in te zetten tijdens de gesprekken met kinderen over kindermishandeling. Hoe helpen deze om de handelingsverlegenheid weg te nemen?

Onderwerpen die aanbod komen tijdens de verdiepingsmodule:

 • Wat werkt in de gespreksvoering met kinderen over kindermishandeling
 • Gespreksvaardigheden
 • Diverse tools die te gebruiken zijn tijdens de gesprekken
 • Behandelmogelijkheden

Kosten: in overleg

Doelgroep
Professionals uit de Gezondheidszorg, Onderwijs, Maatschappelijke ondersteuning, Jeugdzorg, Kinderopvang en Justitie

stel een vraag Direct aanmelden

publicatie icon Publicaties

Meldcode huiselijkgeweld en kindermishandeling

Bekijk alle publicaties

Docenten van dit aanbod: