Inloggen

Opleidingsaanbod

Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om kindermishandeling aan te pakken. Toch voelen veel professionals zich onvoldoende toegerust en komt effectieve hulp voor kinderen en gezinnen vaak onvoldoende op gang. Het LOCK bouwt mee aan een oplossing met een opleidingsaanbod op maat.

Horizonmethodiek combinatie opleiding

Horizonmethodiek na seksueel misbruik en Horizonmethodiek na ruzie en geweld

Behandeling van kinderen, en van hun niet misbruikende of gewelddadige ouder(s), na traumatische ervaringen zoals seksueel misbruik of ruzies en geweld in het gezin, is belangrijk onderdeel van het herstel. De Horizon methodieken zijn ontwikkeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd en hun niet misbruikende / ‘veilige’ ouders. In deze driedaagse opleiding worden twee Horizonmethodieken aangeleerd; de groepsbehandeling na seksueel misbruik en de groepsbehandeling na ruzies en geweld in het gezin.

De Horizonmethodiek is een traumagerichte cognitieve gedragstherapie in een groep, gecombineerd met psychomotorische technieken. In deze opleiding wordt een theoretisch kader geboden over de gevolgen van traumatisering, traumaverwerking en herstel. De beide Horizon methodieken wordt in het geheel doorlopen, de programma thema’s van de methodiek, zowel voor de kindergroep als de oudergroep komen aan bod. De rationale achter de interventies, oefeningen en rollenspelen worden toegelicht aan de hand van beeldmateriaal. De deelnemers gaan actief aan de slag met uitdagingen en dilemma’s en er is voldoende ruimte voor oefening en vragen. In de cursus wordt stilgestaan bij de manier waarop de methodiek in te passen is in een zorgprogramma, er is aandacht voor praktische organisatie van de groep en de indicaties en contra-indicaties voor deelname aan de groepsbehandeling(en).

Na afloop van de opleiding kennen de deelnemers de theorie m.b.t. traumabehandeling en zijn zij in staat aan de hand van de Horizon methodieken traumagerichte behandeling te bieden aan kinderen. De nadruk in de cursus wordt gelegd op het toepassen van cognitieve gedragstechnieken en psychomotorische technieken in een groep. Daarnaast zijn deelnemers na het volgen van de opleiding in staat ouderbegeleiding te geven waarin de ouders leren hoe ze hun kind kunnen begeleiden bij de verwerking van de traumatische ervaringen.

Data & locatie
Wordt in overlegd vastgelegd

Kosten
Op aanvraag ontvangt u een offerte

Doelgroep
(Ortho)pedagogen, GZ-psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen en maatschappelijk werkers, werkzaam bij de jeugd GGZ en de jeugdhulpverlening.

Accreditatie
NVO/NIP: K&J/OG opleiding; diagnostiek: 1 punt, behandeling: 7,5 punten, herregistratie: 17,5 punten
Registerplein (voorheen BAMw) 8,15 punten

Toetsing
Afsluitend wordt er reflectieverslag door iedere deelnemer geschreven, welke door de docent na afloop van de training wordt nagekeken en met feedback wordt geretourneerd aan de deelnemer.

Programma onderdelen en doelstellingen

 • Theorie over traumatisering (gevolgen) en traumabehandeling
 • Cognitieve gedragstechnieken
 • Psychomotorische technieken
 • De kracht van de groep
 • Speciale aandacht voor de ouderbegeleiding
 • Deelnemers beschikken aan het einde van de training over kennis van traumatisering, de gevolgen daarvan op de ontwikkeling en het gedrag van kinderen, alsmede behandelmogelijkheden, indicatie en contra-indicaties;
 • De deelnemers kunnen de Horizon methodiek plaatsen binnen het bredere aanbod van traumagerichte behandelingen en zijn in staat beide varianten van deze methodiek uit te voeren (met de mogelijkheid tot supervisie);
 • De deelnemers hebben vaardigheden die van belang zijn om een groepsproces, zowel met kinderen als volwassenen, te begeleiden en constructief in te zetten in het kader van de behandeling;
 • De deelnemers kunnen de interventies binnen de Horizon methodiek zelfstandig inzetten (zowel CGT als psychomotorische technieken);
 • De deelnemers hebben kennis over ouderbegeleiding en zijn vaardig om ouderbegeleiding te kunnen bieden, waarin de ouders leren hoe ze hun kind kunnen begeleiden bij de verwerking van de traumatische ervaringen. Ouders leren, in relatie tot hun kind, zelf omgaan met hun emoties en cognities over wat er is gebeurd;
 • Deelnemers hebben een attitude waarmee zij kinderen beschouwen als volwaardige gesprekspartner. Zij voelen de grenzen van kinderen aan en respecteren deze. Zij kunnen kinderen motiveren, inspelen op de belevingswereld van het kind, en rekening houden met onderliggende processen zoals loyaliteit.

 

 

stel een vraag Direct aanmelden

publicatie icon Publicaties

Trauma

Bekijk alle publicaties

Docenten van dit aanbod: