Inloggen

Opleidingsaanbod

Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om kindermishandeling aan te pakken. Toch voelen veel professionals zich onvoldoende toegerust en komt effectieve hulp voor kinderen en gezinnen vaak onvoldoende op gang. Het LOCK bouwt mee aan een oplossing met een opleidingsaanbod op maat.

Diagnostiek en traumascreening bij vermoedens van seksueel misbruik

Situaties waarin er vermoedens rijzen omtrent mogelijk seksueel misbruik kunnen erg van elkaar verschillen. Er zijn situaties waarin er door het kind zelf nog geen vage of duidelijke uitspraken zijn gedaan maar er wel andere aanwijzingen zijn of onderbuikgevoelens. In zo’n geval kan gerichte diagnostiek een adequaat middel zijn om meer zicht te krijgen op deze vage signalen die zouden kunnen wijzen op seksueel misbruik.  Maar hoe doe je dat? En welk materiaal is er, waar moet je rekening mee houden? Daarnaast zijn er situaties waarin het duidelijk is dat er sprake is geweest van seksueel misbruik maar dat er onhelderheid is over de gevolgen die dat heeft (gehad) voor het kind. Ook dan is diagnostiek noodzakelijk en is een traumascreening van belang.

Doelgroep

Minimaal wetenschappelijk geschoolde gedragsdeskundigen, psychologen en pedagogen.

Inhoud van de training

Deze training geeft u kennis over het doen van diagnostisch onderzoek bij vermoedens. U leert onderzoeksvragen formuleren en u krijgt via diagnostiek meer helderheid over vage signalen die zouden kunnen wijzen op seksueel misbruik. U leert gebruik te maken van traumascreening en oefent met vraagtechnieken.

Van de deelnemers wordt een actieve inbreng verwacht. En ook dat zij hun eigen handelen ter discussie kunnen stellen en door middel van rollenspellen bereid zijn hun eigen grenzen te verleggen.

Deze training wordt veel afgenomen in vervolg op of in combinatie taxatiegesprekken.

Programmaonderdelen

  • Inleiding en randvoorwaarden voor het doen van diagnostisch onderzoek met betrekking tot vermoedens van seksueel misbruik.
  • Onderzoeksvragen rondom (seksuele) mishandeling. Welke vragen kun je wel en niet beantwoorden vanuit je discipline.
  • Oefenen in het formuleren van onderzoeksvragen aan de hand van een casus.
  • Welk diagnostisch materiaal is voorhanden? Welk materiaal kan voor welk doel gebruikt worden
  • Diagnostiek plan Bronnen, Elementen van onderzoek, Timing, Volgorde van de elementen
  • Diagnostische gespreksvoering met ouders en verwanten. Praten met de niet mishandelende ouder.
  • Touch Survey: Een systematisch screeningsinstrument op alle vormen van misbruik en mishandeling.
  • Traumascreening. Welke elementen dient een traumataxatie tijdens een interview te bevatten en hoe wordt dat uitgevraagd.
  • Oefenen met de vraagtechniek, ondersteunend materiaal en het vergroten van de eigen vrije ruimte om over moeilijke onderwerpen te praten in kleine groepen.

Data: najaar 2019
Kosten: €495 per deelnemer
Locatie: n.n.b.
Accreditatie: NIP/NVO:
NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog/NVO Orthopedagoog-Generalist/herregistratie – 13,5
NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog/NVO Orthopedagoog-Generalist/opleiding – behandeling  – 3
NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog/NVO Orthopedagoog-Generalist/opleiding – diagnostiek – 10
NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog/NVO Orthopedagoog-Generalist/opleiding – extra literatuurstudie – 3

stel een vraag Direct aanmelden

publicatie icon Publicaties

Gespreksvoering

Bekijk alle publicaties

Docenten van dit aanbod: