Inloggen
Opleidingsaanbod Het LOCK

Opleidingsaanbod

Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om kindermishandeling aan te pakken. Toch voelen veel professionals zich onvoldoende toegerust en komt effectieve hulp voor kinderen en gezinnen vaak onvoldoende op gang. Het LOCK bouwt mee aan een oplossing met een opleidingsaanbod op maat.

Diagnostiek en traumascreening bij vermoedens van seksueel misbruik

Diagnostiek en traumascreening bij vermoedens van seksueel misbruik

Situaties waarin er vermoedens ontstaan omtrent seksueel misbruik kunnen erg van elkaar verschillen. Er zijn situaties waarin er door het kind zelf nog geen vage of duidelijk uitspraken zijn gedaan maar er wel andere aanwijzingen zijn of onderbuikgevoelens. In zo’n geval kan gerichte diagnostiek een adequaat middel zijn om meer zicht te krijgen op deze vage signalen die zouden kunnen wijzen op seksueel misbruik. Maar hoe doe je dat? En welk materiaal is er, waar moet je rekening mee houden? Daarnaast zijn er situaties waarin het duidelijk is dat er sprake is geweest van seksueel misbruik maar dat er geen helderheid is over de gevolgen die dat heeft (gehad) voor het kind. Ook dan is diagnostiek noodzakelijk en is een traumascreening van belang.

Inhoud van de training Diagnostiek en traumascreening bij vermoedens van seksueel misbruik

Deze training geeft je kennis over het uitvoeren van diagnostisch onderzoek bij vermoedens van seksueel misbruik. De eerste dag staat diagnostiek centraal. Je leert onderzoeksvragen te formuleren, een plan van aanpak op te stellen en leert de noodzakelijke onderzoekselementen in het diagnostisch proces rondom seksueel misbruik.

De tweede dag gaat over diagnostische gespreksvoering.  Je leert verschillende fasen van het gesprek te benoemen en leert welke vragen in welke fasen van het gesprek relevant zijn.

De derde dag staat het diagnostisch onderzoek bij seksuele gedragsproblemen centraal; wat zijn het en wat zijn het niet?  Ook staan we stil bij risicotaxatie en risicomanagement. De derde dag rond je af met een toets.

Vele andere professionals die de training volgen doen dat in vervolg op of in combinatie met de training Taxatiegesprekken.

Programmaonderdelen

  • Inleiding en randvoorwaarden voor het doen van diagnostisch onderzoek met betrekking tot vermoedens van seksueel misbruik.
  • Onderzoeksvragen rondom (seksuele) mishandeling. Welke vragen kun je wel en niet beantwoorden vanuit je discipline?
  • Oefenen in het formuleren van onderzoeksvragen aan de hand van een casus.
  • Welk diagnostisch materiaal is voorhanden? Welk materiaal kan voor welk doel gebruikt worden?
  • Diagnostiek plan, bronnen, elementen van onderzoek, timing, volgorde van de elementen.
  • Diagnostische gespreksvoering met ouders en verwanten. Praten met de niet mishandelende ouder.
  • Touch Survey: Een systematisch screeningsinstrument op alle vormen van misbruik en mishandeling.
  • Traumascreening. Welke elementen dient een traumataxatie tijdens een interview te bevatten en hoe wordt dat uitgevraagd?
  • Oefenen met de vraagtechniek, ondersteunend materiaal en het vergroten van de eigen vrije ruimte om over moeilijke onderwerpen te praten in kleine groepen.

Accreditatie: NIP/NVO: herregistratie 13,5, behandeling 3, diagnostiek 10, extra literatuurstudie 3

Doelgroep
Wetenschappelijk opgeleide gedragsdeskundigen, psychologen en pedagogen.

Data: 17, 18 februari en 11 maart 2022 van 9.30 tot 17.00 uur
22, 23 september en 7 oktober 2022 van 9.30 tot 17.00 uur
Kosten: € 995 per deelnemer
Locatie: Utrecht of Amsterdam
Trainer: Aafke Scharloo

stel een vraag Direct aanmelden

publicatie icon Publicaties

Seksualiteit en seksueel misbruik

Bekijk alle publicaties

Docenten van dit aanbod: