Inloggen

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling

Het opleidingsaanbod van het LOCK richt zich op de intersectorale aanpak van kindermishandeling en scholing in diagnostiek en behandeling. We bieden opleidingen, methodiektrainingen, studiedagen, symposia en lezingen voor professionals die werken met kinderen en gezinnen.
LEES MEER OVER VISIE VAN HET LOCK

Congres 30 september 2015

Feitenonderzoek bij kindermishandeling,
Zorgvuldig beslissen vanuit multidisciplinair perspectief

 

Op woensdag 30 september 2015 wordt het tweede LOCK congres georganiseerd. Dit jaar met als centraal thema het belang van feitenonderzoek bij kindermishandeling.

Ingrijpen en handelen bij (vermoedens) van kindermishandeling heeft een grote impact op gezinnen en het leven van een kind. Om tot zorgvuldige beslissingen te komen is feitenonderzoek vanuit meerdere sectoren en goede onderlinge afstemming tussen professionals cruciaal. Welke informatie ligt aan de basis van ingrijpende beslissingen, wat houdt feitenonderzoek in als we kijken door de bril van jeugdhulpverleners, raadsmedewerkers, (forensisch)artsen, behandelaren, politie en OM? Waar liggen knelpunten en hoe kunnen we elkaars expertise benutten om tot een aanpak te komen die recht doet aan de veilige ontwikkeling van kinderen en kinderen en gezinnen zo min mogelijk belast.

Eind 2012 publiceerde de Kinderombudsman het rapport; ‘Is de zorg gegrond?, analyse van het feitenonderzoek aan de basis van ingrijpende jeugdzorg beslissingen’. In dit rapport zijn concrete aanbevelingen voor organisaties opgenomen. Tijdens het congres staan we stil bij de ontwikkelingen die plaatsgevonden hebben om feitenonderzoek beter in te bedden in de werkwijze van de professionals. De plenaire presentaties worden verzorgd door de volgende experts die praktijk ervaringen en ontwikkelingen met u delen: Aafke Scharloo, Sander van Arum, Wouter Karst, Margreet Visser en Eva Kwakman.

In de workshopsessies laten we u uitgebreid kennismaken met verschillende werkwijzen en instrumenten. Het workshop programma is interactief en biedt handreikingen voor de praktijk. Workshopleiders die een bijdrage leveren zijn: Linda Vogtländer, Janet van Bavel & Eva Mulder, Iva Bicanic, Sietske Dijkstra & Eltjo Lenting, Arianne Geuze, Wouter Karst, Justine van Lawick, Irene Martens & Aafke Scharloo, Tessa Reedijk, Jannie van der Sleen, Danielle Steggink en Judith Yntema. Bekijk hier het workshop programma.

Praktische informatie
De kosten voor deelname aan het congres bedragen € 235.-
Meldt u zich uiterlijk 20 augustus aan, dan betaalt u € 195.-

Voor dit congres is accreditatie aangevraagd bij NVO/NIP.
Toegekende punten door de Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling 5,5 punten, ABAN 6 punten (cluster 1,2 en 3), SKJ jeugdzorgwerkers, maatschappelijk werkers en agogen 2 punten voor de vrije ruimte en één geaccrediteerde training voor gezinshuisouders, FGzPt 2 punten.

We ontmoeten u graag 30 september in Utrecht bij de Colour Kitchen routebeschrijving

IMG_3055

Klik op de volgende link voor het inschrijfformulier.

Congres programma

9.00 –  9.25     Inloop en registratie
9.30 –  10.55   Plenair ochtendprogramma

Welkom
Door de dagvoorzitter: Flora van Grinsven, Klinisch psycholoog bij het Kinder- en Jeugdtraumacentrum van Kenter Jeugdhulp (Noord – Holland).

Wat maakt het verschil
Spreker: Aafke Scharloo, Klinisch psycholoog en lid van de Taskforce Kindermishandeling en Seksueel misbruik.
Om inzicht te krijgen in de knelpunten in de aanpak van kindermishandeling heeft de Taskforce Kindermishandeling en Seksueel Misbruik in 2014 een groot aantal complexe casussen geanalyseerd. De uitkomsten van deze analyse en de oplossingsrichtingen bieden aanknopingspunten voor iedereen die werkzaam is in het werkveld.

De visie achter het triage-instrument Veilig Thuis
Spreker: Sander van Arum, hoofd behandelzaken van de Waag Nederland en medeontwikkelaar van het triage-instrument Veilig Thuis.
Triage, veiligheidsplanning, risicogestuurde zorg en herstelgerichte zorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden bij de hulp aan gezinnen met een grote kans op herhaling van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel misbruik. Deze bouwstenen moeten echter ook goed worden onderscheiden om verwarring te voorkomen bij een effectieve aanpak van de schadelijke ontwikkeling binnen het gezin. Met behulp van het triage-instrument wordt vanaf de melding een gefaseerde aanpak in gang gezet die Veilig Thuis verbindt met de multidisciplinaire, intersectorale aanpak (zoals het MDCK Haarlem) en de buurtteams. De ingezette zorg kan niet effectief zijn zonder regie op voortgaande veiligheid door Veilig Thuis of anderen. Visie achter Triage-instrument Veilig thuis, PDF

“Dit kan alleen maar seksueel misbruik zijn…”
Spreker: Wouter Karst, Forensisch arts met aandachtsgebied kinderen bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).
Het beoordelen van letsels in het genitaal gebied bij kinderen is voor artsen niet altijd even makkelijk. Onbekendheid van de anatomie en de duiding van bevindingen zal hierbij een rol spelen. Maar sturing door soms heftige verhalen kan leiden tot stellige uitspraken van artsen. En die zijn niet altijd juist…

10.55 – 11.10    Pauze
11.15 –  12.30   Workshopronde 1
12.30 – 13.30   Lunch en informatiemarkt

13.30 – 14.30   Plenair middag programma

Waarheidsvinding en hulpverlening of behandeling; kan dat?
Spreker: Margreet Visser, Klinisch psycholoog en coördinator, Kinder- en Jeugdtraumacentrum van Kenter Jeugdhulp en promovendus binnen de AWK.
Sinds jaar en dag wordt door hulpverleners en behandelaren geroepen dat er niet aan waarheidsvinding wordt gedaan. Klopt dat en kan dat? In deze lezing gaat Margreet Visser in op de relatie tussen hulpverlening en waarheidsvinding. Hoe verhouden deze twee zich tot elkaar en wat voor problemen zien we in de praktijk als we kijken naar verschillende vormen van kindermishandeling? Welke oplossingsrichtingen zijn er? En hoe kunnen we feitenonderzoek in deze context vormgeven. PDF

De visie van het Openbaar Ministerie op samenwerking bij kindermishandeling
Spreker: Mr. Eva Kwakman, Landelijk Officier van Justitie Huiselijk Geweld en Zeden en Kwartiermaker Jeugd, Gezin en Zeden.
In deze presentatie wordt aandacht besteed aan de uitgangspunten die het OM hanteert bij de inzet van het strafrecht in zaken rondom kindermishandeling en aan welke informatie het OM daarvoor van anderen nodig heeft. In het bijzonder zal worden stilgestaan bij de samenwerkingsovereenkomst tussen Veilig Thuis/Politie/OM. PDF

14.30 – 14.50   Pauze
15.00 – 16.15   Workshopronde 2
16.15 – 16.45    Plenaire afsluiting van het congres
16.45 – 17.30   Netwerkborrel

Direct inschrijven? Klik op de volgende link voor het  inschrijfformulier.

Workshop overzicht

In het congresprogramma zijn twee wokshoprondes opgenomen, u kunt kiezen uit onderstaand aanbod

 1. Triage-instrument Veilig Thuis– Sander van Arum
 2. Wijzer informatie delen– Janet van Bavel & Eva Mulder
 3. Landelijk netwerk van Centra Seksueel Geweld – nb: u kunt zich voor deze workshop niet meer aanmelden
 4. De werking en uitwerking van het huisverbod – Sietske Dijkstra & Eltjo Lenting
 5. Van container begrippen naar concreet gedrag, ontwikkelingen in feitenonderzoek bij de RAAD voor de kinderbescherming – Arianne Geuze
 6. Een zedenonderzoek van een kind door een forensisch arts, hoe en waarom? – Wouter Karst
 7. Waarheidsvinding en feitenonderzoek in het project ‘Kinderen uit de knel’ – Justine van Lawick
 8. Methodisch kindinterview, de feiten op tafel– Irene Martens & Aafke Scharloo
 9. Gesprekken met kinderen in complexe echtscheidingssituaties – Tessa Reedijk
 10. Het horen van kinderen – Jannie van der Sleen
 11. Veilig Sterk Verder – nb: u kunt zich voor deze workshop niet meer inschrijven
 12. Werken met ontkenning en weerstand aan toekomstige veiligheid – Judith Yntema

Voor een uitgebreide omschrijving van de verschillende workshops klik hier: workshop programma

Inschrijven
U kunt zich aanmelden voor het congres door onderstaand inschrijfformulier in te vullen