Inloggen
Welkom bij Het LOCK

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling

Het opleidingsaanbod van het LOCK richt zich op de intersectorale aanpak van kindermishandeling en scholing in diagnostiek en behandeling. We bieden opleidingen, methodiektrainingen, studiedagen, symposia en lezingen voor professionals die werken met kinderen en gezinnen.
LEES MEER OVER VISIE VAN HET LOCK

Gespreksvoering – 4 nieuwe opleidingen in het open aanbod

Basistraining ‘praten met kinderen over vermoedens van kindermishandeling’

Professionals hebben in verschillende contexten gesprekken met kinderen (bijvoorbeeld binnen het onderwijs, de gezondheidszorg en de buitenschoolse opvang). Soms doen zich daarbij situaties voor waarin er sprake is van vermoedens van kindermishandeling. Wanneer dit gebeurt, is het van belang dat de professional in staat is op een zorgvuldige manier met een kind in gesprek te gaan. Deze trainingsdag biedt daarvoor de basis. Zie voor meer informatie https://hetlock.nl/opleiding/basistraining-praten-met-kinderen-over-vermoedens-van-kindermishandeling/

Feitengerichte gespreksvoering/kindgesprekken

Medewerkers van Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming en de gecertificeerde instellingen spreken tijdens hun onderzoeken naar kindermishandeling met kinderen. Het gaat daarbij om deugdelijk feitenonderzoek gecombineerd met een zorgvuldige bejegening van het kind. Zie voor meer informatie https://hetlock.nl/opleiding/feitengerichte-gespreksvoering-kindgesprekken/

Praten met kinderen en ouders

Binnen verschillende verbanden, bijvoorbeeld het onderwijs, de gezondheidszorg of de buitenschoolse opvang, wordt door professionals met kinderen gesproken. Soms doen zich daarbij situaties voor waarin er sprake is van vermoedens van kindermishandeling. Wanneer dit gebeurt, is het van belang dat de professional in staat is op een zorgvuldige manier met een kind en met de ouders in gesprek te gaan. Deze training biedt daarvoor de basis. Zie voor meer informatie https://hetlock.nl/opleiding/praten-met-kinderen-en-ouders/

Diagnostiek en traumascreening bij vermoedens van seksueel misbruik

Situaties waarin er vermoedens rijzen omtrent mogelijk seksueel misbruik kunnen erg van elkaar verschillen. Er zijn situaties waarin er door het kind zelf nog geen vage of duidelijke uitspraken zijn gedaan maar er wel andere aanwijzingen zijn of onderbuikgevoelens. In zo’n geval kan gerichte diagnostiek een adequaat middel zijn om meer zicht te krijgen op deze vage signalen die zouden kunnen wijzen op seksueel misbruik. Zie voor meer informatie https://hetlock.nl/opleiding/diagnostiek-en-traumascreening-bij-vermoedens-van-seksueel-misbruik/