Inloggen

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling

Het opleidingsaanbod van het LOCK richt zich op de intersectorale aanpak van kindermishandeling en scholing in diagnostiek en behandeling. We bieden opleidingen, methodiektrainingen, studiedagen, symposia en lezingen voor professionals die werken met kinderen en gezinnen.
LEES MEER OVER VISIE VAN HET LOCK

Opleidingen

Taxatiegesprekken

Duur: 3 dagen

Wat doe je wanneer er een vermoeden is van seksueel misbruik bij een cliënt? Dan probeer je via taxatiegesprekken meer informatie boven tafel te krijgen. Deze driedaagse training geeft u kennis maar vooral vaardigheden om deze gesprekken op de juiste manier te … Lees meer

Kindgesprekken

Duur: 2 dagen | Medewerkers federatie opvang

Gesprekken met kinderen over kindermishandeling Medewerkers werkzaam binnen de vrouwenopvang of de maatschappelijke opvang, bieden hulp en opvang aan gezinnen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, loverboys/jeugdprostitutie of mensenhandel. Kinderen hebben veel meegemaakt, gesprekken met de begeleiders zijn van groot … Lees meer

Motiverende gespreksvoering

Duur: 1 dag | Medewerkers federatie opvang

Cliënten waarbij het gaat over diverse vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling, zijn niet altijd te motiveren tot medewerking aan een aanpak die kan bijdragen aan verandering van de situatie. Hier kan angst, onzekerheid, schaamte, stress of overbelasting achter zitten. De professional … Lees meer

Gesprekken met ouders tijdens onderzoeken naar omgang en gezag

Duur: 3 dagen | Incompany opleiding

In Nederland maken per jaar ongeveer zeventigduizend kinderen het uit elkaar gaan van hun (al of niet getrouwde) ouders mee. De meeste scheidingen (rond de 70%) verlopen redelijk tot goed, bij ongeveer 30% van de scheidingen zijn er problemen, rond zorgtaken, wonen, … Lees meer

Werken met het ‘Assesmentframework for children in need’

Duur: 2 dagen | incompany

Multidisciplinair beslissen in situaties van kindermishandeling M.m.v. internationale expert Carla Thomas Multidisciplinaire samenwerking bij (vermoedens van) kindermishandeling is noodzakelijk om er voor te zorgen dat de hulp en begeleiding voor mishandelde kinderen en hun ouders beter afgestemd is en er zorgvuldiger, vanuit … Lees meer

Gescheiden ouders strijden, kinderen lijden

Duur: 2,5 dagen | Incompany

Cursus voor professionals van sociale wijkteams en jeugdhulpverleners In Nederland maken per jaar ongeveer zeventigduizend kinderen het uit elkaar gaan van hun (al of niet getrouwde) ouders mee. Bij ongeveer 30% van de scheidingen zijn er problemen, rond zorgtaken, wonen, financiën en/of … Lees meer

Motiverende gespreksvoering

Duur: 1 dag | Incompany

Medewerkers van Veilig Thuis, sociale wijk- en buurtteams, CJG, jeugdbescherming en zorgaanbieders  hebben regelmatig gesprekken met cliënten die bij hen verschijnen na een zorgmelding. Wanneer het gaat om zorgmeldingen door derden en andere doorverwijzingen waarbij het gaat over diverse vormen van huiselijk … Lees meer

Kindgesprekken

Duur: 2 dagen | Incompany

Gesprekken met kinderen in het kader van onderzoek naar kindermishandeling Medewerkers van Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming en de gecertificeerde instellingen zien en spreken, tijdens hun onderzoeken naar kindermishandeling, de kinderen. Het is belangrijk dat zij hiertoe goed uitgerust zijn. Tijdens deze … Lees meer

Chronische traumatisering bij kinderen

Duur: 2 dagen | Incompany

Uitgangspunten voor diagnostiek en behandeling Jaarlijks worden in Nederland naar schatting 118.000 kinderen mishandeld. Dat is ruim drie procent van alle kinderen. Als de kindermishandeling stopt, lijden kinderen vaak nog lange tijd (soms zelfs levenslang) onder de gevolgen. Wat moet je als … Lees meer

Veiligheidsplanning bij huiselijk geweld en seksueel misbruik

Duur: 2 dagen | Incompany

Veiligheidsgericht werken in het kader van een geïntegreerde pleger-slachtofferbehandeling. Een aantal jaren geleden werden plegers en slachtoffers van huiselijk geweld apart gezien en behandeld.  Nu gezinnen steeds vaker ambulant behandeld worden en er steeds minder wordt overgegaan tot een (blijvende) uithuisplaatsing, is … Lees meer

Methodisch kind-interview

Duur: 4 dagen | 26 sept, 10 en 30 okt, 16 jan.

Methodisch kind-interview, bij een vermoeden van kindermishandeling of seksueel misbruik. Geregeld bestaan er zorgen over kinderen en jongeren die mogelijk traumatische ervaringen hebben meegemaakt, terwijl zij daar niet uit zichzelf en spontaan over praten. Als er te weinig aanwijzingen zijn voor de … Lees meer

Mediation bij complexe scheidingen

Duur: 2 dagen | Najaar 2017

Mediators kunnen van grote waarde zijn bij het begeleiden van scheidende ouders. Bij complexe scheidingen zijn bijzondere vaardigheden, interventies en methoden essentieel. De gebruikelijke mediationmethoden zoals getraind in de MfN of vFAS basisopleidingen en specialisatieopleidingen blijken bij complexe scheidingen (“vechtscheidingen”) aan hun … Lees meer

Triage bij meldingen over geweld

Duur: 1 dag | incompany opleiding

Triage is een werkwijze voor het bepalen van de urgentie en expertise die nodig is om het geweld te stoppen bij meldingen van huiselijk geweld. Het triage-instrument Veilig Thuis is bestemd voor alle professionals die zich bezighouden met de aanpak van huiselijk … Lees meer

Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen

Duur: 2 dagen | Duur: 2 dagen | 5 en 26 maart 2018

Deze tweedaagse opleiding biedt leerkrachten en andere onderwijsprofessionals kennis en handvatten om getraumatiseerde kinderen te ondersteunen. Niels komt vaak in conflict met klasgenoten en kan dan heftig reageren. Als zijn leerkracht de ruzies met hem nabespreekt, ziet Niels zijn eigen aandeel in het … Lees meer

Progressie gericht werken bij complexe scheidingen

Duur: 2 dagen | Incompany

De afgelopen jaren is er een grote toename van zorgmeldingen bij Veilig Thuis, onderzoeken naar Gezag en omgang bij de Raad voor de Kinderbescherming, casuïstiek in een drangkader en ondertoezichtstellingen waarbij scheidingsproblematiek oorzaak is van de ontwikkelingsbedreiging van kinderen. De strijdende houding … Lees meer

Hoe om te gaan met gezinnen bij scheiding??!!

Duur: 2.5 dagen | Incompany

Signaleren, normaliseren en mediëren Kinderen die een (complexe)scheiding meemaken lopen een verhoogd risico op problemen en opgroeien. In 2013 werden in Nederland ± 34.000 huwelijken ontbonden en 60.000 samenwoonrelaties verbroken. Per jaar komen er  ± 50.000 minderjarige scheidingskinderen bij in Nederland, van … Lees meer

Vluchtelingenkinderen ondersteunen

Duur: opmaat / incompany

De recente grote toestroom van vluchtelingen in Nederland maakt dat ook veel meer aandacht gevraagd wordt voor adequate zorg en onderwijs voor vluchtelingenkinderen. Leerkrachten en scholen maar ook (vrijwilligers) organisaties en instellingen hebben capaciteiten om zorg en ondersteuning voor deze groep vorm … Lees meer

Horizonmethodiek combinatie opleiding

Duur: 3 dagen | incompany opleiding

Horizonmethodiek na seksueel misbruik en Horizonmethodiek na ruzie en geweld Behandeling van kinderen, en van hun niet misbruikende of gewelddadige ouder(s), na traumatische ervaringen zoals seksueel misbruik of ruzies en geweld in het gezin, is belangrijk onderdeel van het herstel. De Horizon methodieken zijn ontwikkeld voor … Lees meer

Kinderen uit de knel; groepsmethodiek bij vechtscheiding

Duur: 3 dagen | 30 & 31 oktober en 13 november 2017

In Nederland maken per jaar ongeveer zeventigduizend kinderen het uit elkaar gaan van hun (al dan niet getrouwde) ouders mee. De meeste scheidingen (rond de 70%) verlopen redelijk tot goed, bij ongeveer 30% van de scheidingen zijn er problemen, rond zorgtaken, wonen, … Lees meer

Gesprekken met ouders over zorgsignalen

Duur: Eendaagse training | Incompany

Beroepskrachten zijn verplicht om bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld de meldcode te  gebruiken. Een van de stappen in de meldcode is het gesprek met ouders. Veel professionals vinden het lastig om helder en onomwonden de zorgsignalen met ouders … Lees meer

Veiligheidsplanning bij huiselijk geweld en seksueel misbruik

Duur: 2 Dagen | Incompany

Veiligheidsgericht werken in het kader van een geïntegreerde pleger-slachtofferbehandeling. Een aantal jaren geleden werden plegers en slachtoffers van huiselijk geweld apart gezien en behandeld.  Nu gezinnen steeds vaker ambulant behandeld worden en er steeds minder wordt overgegaan tot een (blijvende) uithuisplaatsing, is … Lees meer

Behandeling van adolescenten na langdurig seksueel misbruik

Duur: 2 dagen

Seksueel misbruik kan in de adolescentiefase een stagnerend effect hebben op de ontwikkeling. Het signaleren en diagnosticeren van (de gevolgen van) seksueel misbruik in de adolescentiefase vraagt om een geheel eigen deskundigheid, evenals het indiceren voor verschillende behandelvormen, zoals EMDR, individuele therapie … Lees meer

Behandeling van adolescenten na eenmalig seksueel geweld (STEPS)

Duur: 2 dagen

Seksueel misbruik kan in de adolescentiefase een stagnerend effect hebben op de ontwikkeling. Het signaleren en diagnosticeren van (de gevolgen van) seksueel misbruik in de adolescentiefase vraagt om een geheel eigen deskundigheid, evenals het indiceren voor verschillende behandelvormen, zoals EMDR, individuele therapie … Lees meer

Diagnostiek bij een vermoeden van seksueel misbruik bij adolescenten

Duur: 1 dag

Seksueel misbruik kan in de adolescentiefase een stagnerend effect hebben op de ontwikkeling. Het signaleren en diagnosticeren van (de gevolgen van) seksueel misbruik in de adolescentiefase vraagt om een geheel eigen deskundigheid, evenals het indiceren voor verschillende behandelvormen, zoals EMDR, individuele therapie … Lees meer

Horizonmethodiek na seksueel misbruik

Duur: 2 dagen

Behandeling van kinderen, en van hun niet misbruikende ouder(s), na traumatische ervaringen zoals seksueel misbruik, is voor de meeste kinderen noodzakelijk gebleken. Het ontbreekt hulpverleners vaak aan een goed, op de problematiek afgestemd, hulpverleningsaanbod voor deze categorie jonge cliënten. In deze cursus … Lees meer

Horizonmethodiek na ruzies en geweld in het gezin

Duur: 2 dagen | incompany opleiding

De Horizonmethodiek is een traumagerichte cognitief-gedragstherapeutische groepsbehandeling voor kinderen en jongeren. Een groepsbehandeling met psychomotorische interventies en een parallel aanbod voor de ouders/verzorgers. Er is een Horizonmethodiek ontwikkeld voor kinderen die ruzies en geweld in het gezin hebben meegemaakt én een voor … Lees meer

Seksualiteit binnen de residentiële behandelsetting

Duur: 2 dagen

Rode draad in deze tweedaagse opleiding is het veiligheidsaspect, wanneer het gaat over seksualiteit en kinderen/adolescenten. De visie van de instelling waarin de deelnemers werken wordt bevraagd en verdiept, met aandacht voor de normen en waarden binnen de instelling, van iedere deelnemer … Lees meer

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Duur: 1 dagdeel | Incompany

(Kinder)mishandeling aanpakken vergt lef. Willen, durven en kunnen opkomen voor het belang van een ander. Per jaar worden er meer dan 119.000 kinderen in Nederland verwaarloosd of mishandeld.  Van elke dertig kinderen is één kind slachtoffer van kindermishandeling: één kind per klas … Lees meer

Vraag naar ons in-company aanbod

publicatie icon Publicaties

Bekijk alle publicaties