Inloggen
Welkom bij Het LOCK

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling

Het opleidingsaanbod van het LOCK richt zich op de intersectorale aanpak van kindermishandeling en scholing in diagnostiek en behandeling. We bieden opleidingen, methodiektrainingen, studiedagen, symposia en lezingen voor professionals die werken met kinderen en gezinnen.
LEES MEER OVER VISIE VAN HET LOCK

Opleidingen

Vlaggensysteem

Duur: 1 dag

Het vlaggensysteem is een methode voor professionals die werken met ouders, kinderen en jongeren. In deze training leert u seksueel gedrag te beoordelen en te duiden. Het gedrag wordt langs een meetlat van 6 criteria gelegd om te kunnen bepalen of er … Lees meer

Methodisch Kind Interview (MKI)

Duur: 3 dagen | wetenschappelijk geschoolde gedragsdeskundigen, psychologen en pedagogen

Het Methodisch Kind Interview is een op feiten gericht interview. Het wordt gevoerd met kinderen waarbij er sterke vermoedens zijn van seksueel misbruik en/of mishandeling. Het Methodisch Kind Interview wordt gevoerd als helder is dat een politieonderzoek niet (meer) aan de orde is. … Lees meer

Diagnostiek en traumascreening bij vermoedens van seksueel misbruik

Duur: 2 dagen | wetenschappelijk geschoolde gedragsdeskundigen, psychologen en pedagogen

Situaties waarin er vermoedens rijzen omtrent mogelijk seksueel misbruik kunnen erg van elkaar verschillen. Er zijn situaties waarin er door het kind zelf nog geen vage of duidelijke uitspraken zijn gedaan maar er wel andere aanwijzingen zijn of onderbuikgevoelens. In zo’n geval … Lees meer

Taxatiegesprekken

Duur: 3 dagen | Wetenschappelijk geschoolde gedragsdeskundigen, psychologen en pedagogen

Bij (vermoedens van) seksueel misbruik en/of mishandeling zijn veel verschillende partijen betrokken. Het is noodzakelijk dat de politie en organisaties die zorg- en dienstverlening bieden nauw samenwerken om de veiligheid van kinderen, ook op lange termijn te waarborgen. Een heldere afstemming over wie … Lees meer

Praten met kinderen en ouders

Duur: 2 dagen | professionals die met kinderen praten

Binnen verschillende verbanden, bijvoorbeeld het onderwijs, de gezondheidszorg of de buitenschoolse opvang, wordt door professionals met kinderen gesproken. Soms doen zich daarbij situaties voor waarin er sprake is van vermoedens van kindermishandeling. Wanneer dit gebeurt, is het van belang dat de professional in … Lees meer

Feitengerichte gespreksvoering/kindgesprekken

Duur: 2 dagen | professionals die met kinderen praten

Medewerkers van Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming en de gecertificeerde instellingen spreken tijdens hun onderzoeken naar kindermishandeling met kinderen. Het gaat daarbij om deugdelijk feitenonderzoek gecombineerd met een zorgvuldige bejegening van het kind. Doelgroep Alle professionals die met kinderen praten en in … Lees meer

Basistraining ‘praten met kinderen over vermoedens van kindermishandeling’

Duur: 1 dag | professionals die met kinderen praten

Professionals hebben in verschillende contexten gesprekken met kinderen (bijvoorbeeld binnen het onderwijs, de gezondheidszorg en de buitenschoolse opvang). Soms doen zich daarbij situaties voor waarin er sprake is van vermoedens van kindermishandeling. Wanneer dit gebeurt, is het van belang dat de professional … Lees meer

Niet bang zijn voor complexe dynamieken in nieuw samengestelde gezinnen

Duur: 2 dagen | Hulpverleners en (systeem)therapeuten werkzaam in de Jeugdhulpverlening, GGZ-instellingen voor jeugd- en volwassenzorg en therapeuten met een eigenpraktijk met HBO of WO niveau.

Problemen in een nieuw samengesteld gezin kunnen ervaren worden als een onontwarbaar kluwen van relaties en emoties. In een nieuw samengesteld gezin zijn de relaties (intern en extern) vele malen ingewikkelder dan in een kerngezin. Conflicten gaan over de worsteling met dubieuze … Lees meer

LOCK congres Trauma en Veerkracht #2

Op 24 september 2018 wordt alweer het vijfde LOCK-congres georganiseerd. In navolging van het jaarlijkse LOCK-congres in 2017 is Trauma en veerkracht ook in 2018 het thema van het congres. We zijn namelijk nog lang niet uitgeleerd en we willen nog veel … Lees meer

Gesprekken met ouders tijdens onderzoeken naar omgang en gezag

Duur: 3 dagen | Incompany

In Nederland maken per jaar ongeveer zeventigduizend kinderen het uit elkaar gaan van hun (al of niet getrouwde) ouders mee. De meeste scheidingen (rond de 70%) verlopen redelijk tot goed, bij ongeveer 30% van de scheidingen zijn er problemen, rond zorgtaken, wonen, … Lees meer

Gescheiden ouders strijden, kinderen lijden

Duur: 2,5 dagen | Incompany

Cursus voor professionals van sociale wijkteams en jeugdhulpverleners In Nederland maken per jaar ongeveer zeventigduizend kinderen het uit elkaar gaan van hun (al of niet getrouwde) ouders mee. Bij ongeveer 30% van de scheidingen zijn er problemen, rond zorgtaken, wonen, financiën en/of … Lees meer

Motiverende gespreksvoering

Duur: 1 dag | Incompany

Medewerkers van Veilig Thuis, sociale wijk- en buurtteams, CJG, jeugdbescherming en zorgaanbieders  hebben regelmatig gesprekken met cliënten die bij hen verschijnen na een zorgmelding. Wanneer het gaat om zorgmeldingen door derden en andere doorverwijzingen waarbij het gaat over diverse vormen van huiselijk … Lees meer

Traumasensitief werken met jeugdigen en opvoeders

Duur: 2 dagen | Incompany

Kinderen die opgroeien in gezinnen waarin sprake is van kindermishandeling hebben te maken met chronische stress. De gevolgen hiervan zijn over het algemeen ernstig en vergaand door de negatieve invloed op de organisatie van de in ontwikkeling zijnde hersenen. Een kind dat … Lees meer

Veiligheidsplanning bij huiselijk geweld en seksueel misbruik

Duur: 2 dagen | Incompany

Veiligheidsgericht werken in het kader van een geïntegreerde pleger-slachtofferbehandeling. Een aantal jaren geleden werden plegers en slachtoffers van huiselijk geweld apart gezien en behandeld.  Nu gezinnen steeds vaker ambulant behandeld worden en er steeds minder wordt overgegaan tot een (blijvende) uithuisplaatsing, is … Lees meer

Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen

Duur: 2 dagen | 5 en 19 november 2018

Deze tweedaagse opleiding biedt leerkrachten en andere onderwijsprofessionals kennis en handvatten om getraumatiseerde kinderen te ondersteunen. Niels komt vaak in conflict met klasgenoten en kan dan heftig reageren. Als zijn leerkracht de ruzies met hem nabespreekt, ziet Niels zijn eigen aandeel in het … Lees meer

Preventieve ondersteuning bij scheidingen

Duur: 2.5 dagen | Incompany

Signaleren, normaliseren en mediëren Kinderen die een (complexe)scheiding meemaken lopen een verhoogd risico op problemen en opgroeien. In 2013 werden in Nederland ± 34.000 huwelijken ontbonden en 60.000 samenwoonrelaties verbroken. Per jaar komen er  ± 50.000 minderjarige scheidingskinderen bij in Nederland, van … Lees meer

Vluchtelingenkinderen ondersteunen

Duur: op maat | Incompany

De recente grote toestroom van vluchtelingen in Nederland maakt dat ook veel meer aandacht gevraagd wordt voor adequate zorg en onderwijs voor vluchtelingenkinderen. Leerkrachten en scholen maar ook (vrijwilligers) organisaties en instellingen hebben capaciteiten om zorg en ondersteuning voor deze groep vorm … Lees meer

Veiligheidsplanning bij huiselijk geweld en seksueel misbruik

Duur: 2 Dagen | Incompany

Veiligheidsgericht werken in het kader van een geïntegreerde pleger-slachtofferbehandeling. Een aantal jaren geleden werden plegers en slachtoffers van huiselijk geweld apart gezien en behandeld.  Nu gezinnen steeds vaker ambulant behandeld worden en er steeds minder wordt overgegaan tot een (blijvende) uithuisplaatsing, is … Lees meer

Horizonmethodiek na seksueel misbruik

Duur: 2 dagen | Incompany

Behandeling van kinderen, en van hun niet misbruikende ouder(s), na traumatische ervaringen zoals seksueel misbruik, is voor de meeste kinderen noodzakelijk gebleken. Het ontbreekt hulpverleners vaak aan een goed, op de problematiek afgestemd, hulpverleningsaanbod voor deze categorie jonge cliënten. In deze cursus … Lees meer

Horizonmethodiek na ruzies en geweld in het gezin

Duur: 2 dagen | Incompany

De Horizonmethodiek is een traumagerichte cognitief-gedragstherapeutische groepsbehandeling voor kinderen en jongeren. Een groepsbehandeling met psychomotorische interventies en een parallel aanbod voor de ouders/verzorgers. Er is een Horizonmethodiek ontwikkeld voor kinderen die ruzies en geweld in het gezin hebben meegemaakt én een voor … Lees meer

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Duur: 1 dagdeel | Incompany

(Kinder)mishandeling aanpakken vergt lef. Willen, durven en kunnen opkomen voor het belang van een ander. Per jaar worden er meer dan 119.000 kinderen in Nederland verwaarloosd of mishandeld.  Van elke dertig kinderen is één kind slachtoffer van kindermishandeling: één kind per klas … Lees meer

Vraag naar ons in-company aanbod

publicatie icon Publicaties

Bekijk alle publicaties